Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

16 Νοεμβρίου, 2023

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Σε συνέχεια της από 15/11/2023 ανακοίνωσης σχετικά με «Μετεγγραφές / Μετακινήσεις 2023-2024» ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ στους επιτυχόντες μετεγγραφή/μετακίνηση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, βάσει των αρχείων του Υπουργείου Παιδείας , Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, να αποστείλουν ΑΜΕΣΑ στο deptsecr@upatras.gr τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται στη αίτηση μετεγγραφής (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε μορφή pdf) για τον σχετικό έλεγχο.

Επιπλέον γνωστοποιείται ότι από την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, ώρα 23:59, οι επιτυχόντες μετεγγραφή/μετακίνηση για το ακαδ. έτος 2023-2024, βάσει των αρχείων του Υπουργείου Παιδείας , Θρησκευμάτων και Αθλητισμού , θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr,  προκειμένου να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται. Για να εισέλθουν στη πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πεδίο πατρώνυμο τον λεκτικό κωδικό ΤΕΣΤ (ελλ. χαρακτήρες Κεφαλαία) καθώς και τον Αριθμό Μητρώου του Υπουργείου που τους έχει δοθεί.

Στη συνέχεια πρέπει να αναρτήσουν αποκλειστικά σε μορφή pdf (ΠΡΟΣΟΧΗ όχι άλλες μορφές όπως doc, jpeg κλπ) τα παρακάτω:

[1] Ευκρινή Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και τις δύο όψεις σε ένα φύλλο.
[2] Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο). Προσοχή, όχι Ληξιαρχική πράξη γέννησης / βάπτισης.
[3] Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR).
[4] Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου.

Κρίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ και του 8ψήφιου κωδικού εξετάσεων υποψηφίου που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για την επισύναψη των δικαιολογητικών θα πρέπει πρώτα να έχoυν αποθηκευτεί τα στοιχεία εισαγωγής και η αίτησή να έχει πάρει έναν μοναδικό αριθμό. Η συμπλήρωση των στοιχείων να γίνεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ελληνικά γράμματα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα δίδεται ένας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ο οποίος ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι η διαδικασία ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ. Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη διαγραφή των επιτυχόντων μετεγγραφή / μετακίνηση από το Τμήμα προέλευσης, η Γραμματεία οριστικοποιεί την αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή και προβαίνει στη δημιουργία χρήστη και διαπιστευτηρίων.

H αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας τηλεματικής του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Πιο συγκεκριμένα:

[1] Τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) των μετεγγραφέντων φοιτητών και οι σχετικές οδηγίες από το Τμήμα Δικτύων θα αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr.
[2] Τα πιστοποιητικά εγγραφής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον φοιτητή από το Ίδρυμα (UPnet ID).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι επιτυχόντες μετεγγραφή/μετακίνηση στο Τμήμα μας, δεν θα προχωρήσουν στην διαγραφή τους από το Τμήμα εισαγωγής τους, αν δεν λάβουν σχετική ειδοποίηση από την Γραμματεία του Τμήματος για την εγκυρότητα των δικαιολογητικών που απέστειλαν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία μαζί με την αίτηση μετεγγραφής τους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ