Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Έρευνα

  1. Home
  2. Έρευνα

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως θεμέλιο λίθο και βασική αποστολή του την έρευνα και την παραγωγή και μετάδοση γνώσης. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη δημιουργία νέας γνώσης μέσω της έρευνας και της συμμετοχής του σε ερευνητικά προγράμματα και διεθνής ερευνητικές οργανώσεις και συνεργασίες. Για το Τμήμα η έρευνα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του για την αειφόρο ανάπτυξή του.

Η δραστηριότητα που αναπτύσσουν τα μέλη του Τμήματος στον ερευνητικό τομέα βασίζεται είτε στη βασική θεωρητική έρευνα, που στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης – η έρευνα αυτή δημοσιεύεται σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά επιστημονικών Συνεδρίων κ.λπ. – είτε στην εφαρμοσμένη έρευνα, που έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση τεχνολογικών θεμάτων και σοβαρών προβλημάτων της οικονομίας και της κοινωνίας.

Κυριότερος στόχος του τομέα Έρευνας είναι η ενεργός συμμετοχή στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, μέσα από την προώθηση πρωτότυπων ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών της διοίκησης των επιχειρήσεων.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει έναν ιδιαίτερα έντονο ερευνητικό προσανατολισμό, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξή του ως διεθνούς εκπαιδευτικού πόλου έλξης και στην ανάπτυξη συνεργασίας με ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το Τμήμα στοχεύει στην ανάπτυξη, οργάνωση και διατήρηση συνεργατών και καλών διεθνών σχέσεων με γνώμονα την διεθνή επιστημονική παρέμβαση στο εξωτερικό προωθώντας : α) τη Διεθνή κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού καθώς επίσης και ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας και β) τις Διαπανεπιστημιακές συμφωνίες του ιδρύματος στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.