Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Πολιτική ποιότητας

  1. Home
  2. Πολιτική ποιότητας

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών του Ιδρύματος.
Όραμα / Αποστολή του Τμήματος είναι να καλύψει αποδοτικά ένα κενό στην υπάρχουσα Σχολή Οικονομικών Επιστημόνων και Διοίκησης Επιχειρήσεων προσδίδοντας στους αποφοίτους του ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό και διοικητικό υπόβαθρο έτσι ώστε αυτοί να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως επαγγελματίες και να τους προετοιμάσει για μεταπτυχιακές σπουδές. Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας σχεδιάζει, βελτιώνει και εφαρμόζει διαδικασίες έχοντας ως γνώμονα τη διαπίστωση ότι απαιτείται συμβατότητα με σύγχρονες απαιτήσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, αναγνωρίζοντας το γεγονός της μετάβασης (τόσο της εκπαίδευσης όσο και της αγοράς εργασίας) σε ένα διεθνοποιημένο/διασυνδεδεμένο μοντέλο.

Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΔΕΤ είναι να θεραπεύσει αντικείμενα που αφορούν την Επιστήμη των Δεδομένων στη λήψη αποφάσεων, την Ψηφιακή Οικονομία και Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, την Κυκλική και Αειφόρο Οικονομία, έχοντας υπόψη την υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων εξελίξεων όπως τα σύγχρονα μοντέλα Βιομηχανίας (Βιομηχανία 4.0), την επιχειρηματικότητα εντός εξελιγμένων διαμορφούμενων κοινωνικών ιστών (Έξυπνες Πόλεις) και υπηρεσιών/μοντέλων νέας γενιάς (Υπηρεσίες Νέφους, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, εφαρμογές Tεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις).

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:

01

Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου

Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών και εστίαση στα Μαθησιακά Αποτελέσματα (επιθυμητή εδώ η καταγραφή των Μ.Απ. του Π.Π.Σ.)

02

Σύνδεση με την αγορά εργασίας

Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.

03

Έρευνα

Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

04

Αναγνώριση

Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.

05

Εξωστρέφεια

Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, μέσω δράσεων διεθνοποίησης και συγκριτικών αξιολογήσεων με Πανεπιστήμια αντίστοιχου μεγέθους, δίνοντας έμφαση στη διάκριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.