Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Το τμήμα

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2019 (Ν. 4610/19 αρθρ. 36) και άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το τμήμα έχει έδρα την Πάτρα και εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Αποστολή

Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που συνδέονται με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις οργανωσιακές σπουδές, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των ποσοτικών μεθόδων, της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο αυξανόμενος ρόλος που σήμερα διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η απαίτηση για ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων των σύγχρονων μονάδων, η ανάγκη για οργανωτικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και η πίεση που ασκεί ο διεθνής ανταγωνισμός διαφοροποιούν αισθητά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών. Στην προετοιμασία στελεχών της κατηγορίας αυτής στοχεύει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, γι’ αυτό και η έμφαση του προγράμματος σπουδών είναι στη διεπιστημονική ολοκλήρωση των διοικητικών και τεχνολογικών επιστημονικών κλάδων.

Σε αυτό το πλαίσιο το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει ενότητες που εντάσσονται:

Στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και στην οικονομική ανάλυση οικονομικών και επιχειρηματικών μεγεθών.

Σε αυτή την ενότητα ταυτοποιούνται και εκτιμώνται οι σχέσεις ανάμεσα στην δομή (structure), την συμπεριφορά (conduct) και την απόδοση ανοικτών επιχειρησιακών συστημάτων. Η έμφαση στις Ποσοτικές Μεθόδους Διοίκησης και ανάλυσης όπου γίνεται ανάπτυξη και εφαρμογή των ποσοτικών προσεγγίσεων των σχέσεων που έχουν τακτοποιηθεί στην προηγούμενη ενότητα.

Στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα και στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Μελετώνται οι προσεγγίσεις με βάση τις οποίες τείνουν να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που με βάση τα λειτουργικά δεδομένα θα προσφέρουν στην διοικητική διαχείριση, την άμεση λήψη αποφάσεων και τον ορισμό μιας μακροχρόνιας στρατηγικής για την επιχείρηση. H προσπάθεια αυτή βασίζεται στην εξαιρετική απόδοση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην ολοκλήρωση με τις νέες επιχειρηματικές έννοιες και δεδομένα.