Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

Υπηρεσία Συνήγορου Φοιτητή – Παράπονα

  1. Home
  2. Υπηρεσία Συνήγορου Φοιτητή – Παράπονα

Διαδικασία διαχείρισης παραπόνων φοιτητών και φοιτητριών

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με σκοπό την ηλεκτρονική καταγραφή των «παραπόνων» των φοιτητών/τριών του, τη διαχείρισή τους, την ενημέρωση των μελών του Τμήματος και των φοιτητών/τριών που τα υποβάλλουν, διαδικασία που μέχρι τώρα διαχειριζόταν αποκλειστικά ο/η Πρόεδρος του Τμήματος, αποφασίζει να θεσπίσει την εξής διαδικασία:

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

1.1. Δημιουργείται ειδικό e-mail το complaints@upatras.gr στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να στέλνουν το ζήτημα που τους απασχολεί.

2.1. Ορίζεται τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Παραπόνων, η οποία θα αναλάβει τη συλλογή, την κωδικοποίηση και περαιτέρω διαχείριση των παραπόνων που θα υποβάλλονται μέσω του e-mail της παραγράφου 1.1.

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

3.1. Η τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Παραπόνων και ο Συντονιστής της ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η επιτροπή ορίζεται με 3-ετή θητεία.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4.1. Η Επιτροπή Διαχείρισης Παραπόνων διατηρεί ειδικό φάκελο παραπόνων στη Γραμματεία του Τμήματος που θα περιέχει τα παράπονα που έχουν υποβληθεί καθώς και τις απαντήσεις τους.

4.2. Η Επιτροπή Διαχείρισης Παραπόνων θα εξετάζει μόνο παράπονα που υποβάλλονται επωνύμως, θα ενημερώνει τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και θα απαντά σε εύλογο χρονικό διάστημα στους υποβάλλοντες τα παράπονα φοιτητές/τριες.

4.3. Η Επιτροπή Διαχείρισης Παραπόνων διεκπεραιώνει τη διαδικασία με όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και σεβασμού στα προσωπικά δεδομένα των μερών που αφορά. Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

4.4. Η Επιτροπή Διαχείρισης Παραπόνων έχει συμβουλευτικό και διαμεσολαβητικό ρόλο στη διαχείριση των αναφορών. Δεν έχει δικαιοδοσία να προβαίνει στην διενέργεια διοικητικής έρευνας ή στην επιβολή κυρώσεων.

4.5 Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους η Επιτροπή Διαχείρισης Παραπόνων θα συντάσσει έκθεση πεπραγμένων με σκοπό την ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος με ενδεχόμενες προτάσεις βελτίωσης.

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

5.1. Σε περίπτωση παραπόνων που η αντιμετώπισή τους υπερβαίνει τα όρια αρμοδιότητας (α) της Επιτροπής Διαχείρισης Παραπόνων, (β)της Γραμματείας, (γ) του/της Προέδρου του Τμήματος και απαιτείται η εφαρμογή διοικητικής πράξης, ο Πρόεδρος εισάγει θέμα Εφαρμογής Διοικητικής Πράξης στη Συνέλευση του Τμήματος με σκοπό αφενός την αντιμετώπιση-επίλυση του συγκεκριμένου παραπόνου και αφετέρου την αποφυγή των αιτίων για μελλοντική υποβολή παρόμοιου παραπόνου.

5.2. Σε ειδικές περιπτώσεις παραπόνων που σχετίζονται με την τήρηση θεσμικών, διοικητικών ή δεοντολογικών υποχρεώσεων μελών ΔΕΠ, ο/η Πρόεδρος του Τμήματος προωθεί το παράπονο για χειρισμό από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος ενημερώνοντας παράλληλα και τον παραπονούμενο φοιτητή/ρια.

5.3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5.2 ο/η Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξηγήσεις των εμπλεκομένων μερών ή/και να κινήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 18 παρ. 7 και 51 παρ. 1 του εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3899/25-1-19).

Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

6.1. Οι φοιτητές/ριες ανεξαρτήτως της υποβολής παραπόνου μέσω του ειδικού e-mail του Τμήματος, μπορούν να απευθύνονται στον Συνήγορο του φοιτητή στη διεύθυνση https://www.upatras.gr/upatras/ administrative-services/independent-units/tmima-synigorou-tou-foititi/ που αποτελεί ανεξάρτητο κεντρικό Γραφείο του Ιδρύματος που έχει συσταθεί βάσει του Ν.4009/2011.

Η ως άνω διαδικασία αντιμετώπισης παραπόνων φοιτητών και φοιτητριών αποτελούμενη από τα άρθρα 1 ως 6 αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος.

Η Επιτροπή παραπόνων του Τμήματος ΔΕΤ για το χρονικό διάστημα 2021-2024, αποτελείται από:
1. Γεωργιάδου Νίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια – Πρόεδρο,
2. Πιερρακέα Χρήστο, Αναπληρωτή Καθηγητή – Μέλος,
3. Γιωτόπουλο Κωσταντίνο, Επίκουρο Καθηγητή – Μέλος