Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  1. Home
  2. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε εδώ τον πλήρη ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στη “Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία” (Πτυχίο, 4 έτη φοίτησης)
Το Τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:
Α) Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Β) Πληροφοριακά Συστήματα

Το ΠΣ του τμήματος χωρίζεται στα μαθήματα του πρώτου (Α’) κύκλου σπουδών ή αλλιώς μαθήματα κορμού όπου περιλαμβάνονται τα μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων και είναι κοινά για όλους τους φοιτητές και στα μαθήματα του δεύτερου κύκλου σπουδών. Ο δεύτερος (Β’) κύκλος σπουδών ξεκινά από το πέμπτο εξάμηνο σπουδών και αφορά σε δύο ειδικεύσεις (κατευθύνσεις): α) ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ και β) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA.

Ο φοιτητής υποχρεούται στο 5ο εξάμηνο να επιλέξει μια από τις δύο ειδικεύσεις. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής θέλει να αλλάξει ειδίκευση, αυτό μπορεί να το κάνει μέχρι το 7ο εξάμηνο. Με την αλλαγή της ειδίκευσης τα μαθήματα που είχε ολοκληρώσει επιτυχώς από την προηγούμενη ειδίκευση και δεν προσφέρονται στη νέα ειδίκευση εμφανίζονται στην καρτέλα του χωρίς να προσμετρούνται στο πτυχίο.

Η «Ξένη Γλώσσα» και η «Ορολογία ξένης γλώσσας» είναι υποχρεωτικά μαθήματα που έχουν συντελεστή βαρύτητας 0 άρα δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου αλλά η επιτυχής παρακολούθηση και εξέτασή τους είναι απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου. Κατ’ εξαίρεση ο φοιτητής δύναται να πάρει απαλλαγή από την εξέταση του πρώτου αν έχει πιστοποιημένη γνώση αγγλικών επιπέδου Γ1/C1 (πολύ καλή γνώση) και μπορεί να πάρει απαλλαγή και από τα δυο αν έχει πιστοποιημένη γνώση αγγλικών επιπέδου Γ2/C2 (άριστη γνώση).

Όλα τα μαθήματα του Α΄ και Β΄ Κύκλου Σπουδών (υποχρεωτικά και επιλογής) αντιστοιχούν σε 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) το καθένα με Συντελεστή Βαρύτητας 2 εκτός των μαθημάτων της ξένης γλώσσας που έχουν Συντελεστή Βαρύτητας 0 και έχουν όλα διάρκεια ενός εξαμήνου. Η διδασκαλία τους γίνεται με παραδόσεις, ή με παραδόσεις και εργαστήρια. Η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων σε εξάμηνα είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές.

Στους εισακτέους του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20120, για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 46 μαθήματα επιστημονικής περιοχής (Κορμού και Ειδίκευσης) και 2 μαθήματα ξένης γλώσσας.
Τα μαθήματα επιστημονικής περιοχής χωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Από το σύνολο των 48 μαθημάτων επιστημονικής περιοχής που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, τα 36 είναι υποχρεωτικά και τα 12 είναι επιλογής.

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται οι φοιτητές να επιτύχουν συνολικά τουλάχιστον 240 ECTS και 30 ECTS ανά εξάμηνο κατανεμημένα ως εξής:
– Για τον Α’ κύκλο σπουδών(Μαθήματα κορμού) οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς στα 24 υποχρεωτικά μαθήματα όπως αυτά έχουν οριστεί στο πρόγραμμα σπουδών.
-Για τον Β’ κύκλο σπουδών απαιτείται η επιτυχής εξέταση, για την Κατεύθυνση ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, σε 12υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης, και σε 12μαθήματα επιλογής από το σύνολο των 20 προσφερομένων μαθημάτων. Για την Κατεύθυνση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 12 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης και σε 12 μαθήματα επιλογής από το σύνολο των 20προσφερομένων μαθημάτων.

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Τμήματος

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΔΕΤ οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σύμφωνα με τον ν. 3848/2010 και την απόφαση 192/29.9.21 της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α΄ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄ του Ν. 4186/2013, το άρθρο 111 του Ν. 4547/2018 και το άρθρο 20 του Ν. 4559/2018 η Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια είναι υποχρεωτική και πιστοποιείται με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα μαθήματα που είναι αναγκαία για την λήψη της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας είναι:

* Ηλεκτρονική Μάθηση – Διδακτική

* Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

και ένα εκ των δύο πιο κάτω μαθημάτων κατεύθυνσης:

* Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (ΜΣΤ_702_9) ή

* Κοινωνική εκπαιδευτική πολιτική (ΜΣΤ_801_7)

Μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή (αφορά φοιτητές που βρίσκονται από το πρώτο έτος φοίτησης μέχρι το τέταρτο έτος και όχι επί πτυχίω φοιτητές) προς τη Γραμματεία του Τμήματος είναι δυνατή η επανεξέταση με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας του (προακτέου βαθμού). Η επανεξέταση επιτρέπεται κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου για ένα (1) μάθημα του χειμερινού και/ή ένα (1) μάθημα του εαρινού εξαμήνου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους και μόνο.
Οι φοιτητές του Δ΄ έτους δύνανται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 10 ECTS και αντικαθιστά δύο (2) μαθήματα επιλογής, ένα μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου και ένα μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου. Ο φοιτητής που θα επιλέξει «Πτυχιακή Εργασία» στο 7οεξάμηνο οφείλει να επιλέξει το ίδιο μάθημα και στο 8ο εξάμηνο. Ο φοιτητής που ενδιαφέρεται να εκπονήσει «Πτυχιακή Εργασία» με την εγγραφή του στο 7ο εξάμηνο και κατόπιν συνεννόησης με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος αποφασίζουν το τίτλο της πτυχιακής εργασίας και ο φοιτητής το δηλώνει στη Γραμματεία.

Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα είτε με μετεγγραφή είτε με κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν κατόπιν αίτησής τους προς το Τμήμα επισυνάπτοντας αναλυτική βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης και με έγκριση της Συνέλευσης να αναγνωρίσουν μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης.