Τμημα Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας

a

12 Φεβρουαρίου, 2024

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ανάρτηση πρακτικών αξιολόγησης υποψηφίων)

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Πράξης«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024)- Πρόσκληση 125/04-01-2024 Προσωρινά Αποτελέσματα (ΦΚ 82838, Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος).

Σε συνέχεια της αριθμ. 125/04-01-2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για την ανάθεση 3συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Μαντζαβίνο, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πρακτικό Αξιολόγησης για Απόκτηση Ακαδ. Διδ. Εμπειρίας-ΔΕΤ_ΕΑΡΙΝΟ-2024

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της  ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Ημερομηνία ανάρτησης αποτελεσμάτων: 12.02.2024

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις επί του αποτελέσματος τα προσωρινά αποτελέσματα καθίστανται αυτόματα οριστικά.